Contactformulier

 

Voor vragen kan u het onderstaande contactformulier invullen. Graag ook uw telefoonnummer vermelden, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

  Contact

  Artsenpraktijk voor biologische geneeswijzen.

  H. de Jonge, arts
  Warandelaan 52
  4904  PD Oosterhout
  Tel.: 0162-426402
  Fax: 0162-460506

  Email : secretariaat@dejongebiotherapie.nl

  Afspraken worden uitsluitend telefonisch gemaakt. U kunt hiervoor bellen op dindag, woensdag of donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. 

  Voor overige vragen kunt u ons mailen via secretariaat@dejongebiotherapie.nl,  we nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

   

  BIG-registratienummer 19021878601

  AGB-code:84021419

  AGB-code praktijk: 84052643

  Aangesloten bij AVIG-MBOG-NVAMG  

   

  Route

  Met eigen vervoer:

  Vanuit richting Tilburg (A58) :
  Volg op de A27 richting Utrecht. Neem afslag Oosterhout Zuid (17) bij 
  Mc. Donalds.
  Ga onder aan de afrit linksaf richting centrum tot het eerste stoplicht na de rijksweg. Hier LINKSAF richting Dorst.(=Beneluxweg) Aan het einde RECHTS (=Burg.Materlaan). Weer aan het einde RECHTS (= Bredaseweg). Dan eerste straat RECHTS = WARANDELAAN.

  Vanuit Rotterdam (A16):
  Bij knooppunt Zonzeel via A59 naar A27. Hier richting Breda kiezen. Neem afslag Oosterhout Zuid (17). Onderaan de afrit rechtsaf richting centrum en gelijk linksaf voorsorteren richting Dorst. Zie verder beschrijving hierboven.

  Vanuit Utrecht (A27):
  Richting Breda tot aan de afslag Oosterhout Zuid(17). Onderaan de afrit rechtsaf richting centrum en gelijk voorsorteren richting Dorst. Zie verder beschrijving boven.

  Vanuit Zeeland (A58):
  Bij knooppunt Princeville de A16 richting Tilburg-Antwerpen kiezen. Bij knooppunt Galder via de A58 naar de A27 richting Utrecht kiezen. Zie verder boven.

  Vanuit Antwerpen(A16):
  Bij knooppunt Galder via de A58 naar de A27 richting Utrecht kiezen. Zie verder boven.

  Vanuit Breda:
  Vanaf de Noordelijke rondweg kunt u via Teteringen naar Oosterhout rijden. Als u de gemeentegrens van Oosterhout bent gepasseerd gaat u bij het eerste stoplicht recht door. Bij de rotonde neemt u de eerste afslag rechts: de WARANDELAAN.

  Met Openbaar Vervoer:

  N.S.Station BREDA. Rechts als u het station uit komt vindt u het streek-bussenstation. Hiervan vertrekken de bussen 326 en 327. Eerste halte Oosterhout (Burg.Materlaan) uitstappen. Teruglopen naar stoplichten van de Bredaseweg en bij deze rechts af. De eerste straat nu rechts is de 
  WARANDELAAN.

  Praktijkvoering

  Voordat er een CAM (Complementary and Alternative Medicine) advies kan worden gegeven vindt er eerst een uitgebreid regulier medisch onderzoek plaats: 

  – Intake gesprek
  – Uitgebreide anamnese
  – Bespreking van de door patiënt thuis ingevulde vragenlijst.
  – Uitgebreid lichamelijk onderzoek.
  – Aanvullende onderzoeken in de praktijk zoals: bloeddruk, Hb, Ecg, SaO2, e.d.
  – Opvragen van uitslagen van reeds eerder uitgevoerde reguliere onderzoeken zoals: X-foto’s, lab, scans, functie onderzoeken enzf. 
  – Aanvraag aanvullende reguliere onderzoeken.
  – Contact met huisarts, specialist of paramedici.
  – Evaluatie van alle binnengekomen uitslagen.
  – Stellen van de diagnose.
  – Overleg en opstellen behandelplan, kan regulier en/of CAM therapie zijn.
  – Uitvoeren en begeleiden behandelplan.  

  Voor kinderen van 16 jaar en jonger is toestemming van een van de ouders noodzakelijk.  

  BELANGRIJK BERICHT VOOR ALLE PATIËNTEN.   


  In juni 2008 is de Wet-BSN-in-de-zorg aangenomen en in werking getreden. Alle zorgverleners in Nederland – dus wij ook – zullen vanaf 1 juni 2009 verplicht zijn om bij elke patiënt het BSN (Burger Service Nummer, het oude SOFI – nummer) te hanteren. Dit houdt ook in dat in principe iedere patiënt zich dient te legitimeren. Zowel op een geldig legitimatiebewijs, alsmede op de zorgpas staat het BSN vermeld. De wetgever eist van ons, dat wij al onze patiënten houden aan deze legitimatieplicht. Dit in weerwil van het feit dat wij met onze patiënten een vertrouwensrelatie hebben. Omdat hiertegen nu niets meer te doen valt (de wet is immers al in juni 2008 aangenomen en van kracht), zullen we aan de gestelde eisen moeten voldoen. Laat uw legitimatie met uw BSN – nummer zien aan de secretaresse.

  AVIG artsen die registerlid zijn, werken volgens strikte eisen op het gebied van kwaliteit, opleiding, klachtregeling en tuchtrecht. De KNMG-gedragsregels voor artsen zijn onderdeel van het AVIG-kwaliteitsregelement. 
  Bij klachten kunt u contact opnemen met het secretariaat van dde beroepsvereniging AVIG  www.AVIG.nl  tel: 06-148 051 17 

  Disclaimer

  Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is het niet uit te sluiten dat de geboden informatie onvolledig of niet geheel juist is.

  We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig gevolg, direct of indirect, voortvloeiend uit het raadplegen van deze website.

  Deze informatie is niet bedoeld als medisch of therapeutisch advies.

  Bij gezondheidsproblemen dient u zich te wenden tot een gekwalificeerd arts.

  Op alle informatie van deze website is deze disclaimer van toepassing.

  Betalingsvoorwaarden praktijk H. De Jonge, arts.

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de arts en de patiënt inzake het consult en in het algemeen al hetgeen door of namens de arts wordt verricht, verstrekt of geleverd en wordt berekend aan de patiënt. Op al deze overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. 

  2. De arts dient na uitvoering van de overeenkomst als genoemd onder 1. aan de patiënt een declaratie uit te schrijven. Als regel dient deze declaratie direct na afloop van het consult contant of per pinbetaling te worden voldaan. 

  3. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet contant betaalt, krijgt deze de gelegenheid dit bedrag alsnog per omgaande te voldoen. Dit kan middels girale/bank overschrijving. 

  4. Indien de patiënt zonder afmelding niet op de afgesproken consultdatum verschijnt, of als de patiënt binnen 36 uur voor de afgesproken datum en tijd afzegt, kan de arts de kosten van het consult per gezonden declaratie in rekening brengen. 

  5. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum als vermeld op de declaratie heeft voldaan, volgt een betalingsherinnering. 

  6. Indien de patiënt niet op de betalingsherinnering reageert, volgt na 30 dagen na de datum als vermeld op de declaratie, een aanmaning. Hierin wordt de patiënt gesommeerd per omgaande tot betaling over te gaan of dat anders onverwijld tot incasso van de vordering zal worden overgegaan. Aan deze aanmaning zijn administratiekosten verbonden, welke per gezonden aanmaning in rekening worden gebracht. 

  7. Indien de patiënt ook niet op de aanmaning reageert, wordt de inning van het verschuldigde bedrag uit handen gegeven en tot incasso overgegaan. Aan deze incassoprocedure zijn aanzienlijke kosten voor de patiënt verbonden, zoals incassokosten, administratiekosten en gederfde rente (ad 1% per maand) over het verschuldigde bedrag. 

  8. Het staat de arts vrij om in goed overleg met de patiënt in individuele gevallen van de hiervoor genoemde regeling af te wijken. Deze betalingsvoorwaarden van artsenpraktijk H. De Jonge zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20042959. Deze informatie is niet bedoeld als medisch of therapeutisch advies.

  Bij gezondheidsproblemen dient u zich te wenden tot een gekwalificeerd arts.

  Op alle informatie van deze website is deze disclaimer van toepassing.